Od roku 1996 sme spracovali a podieľali sa na prácach na viac ako 40 komplexných pozemkových úprav, ktoré boli úspešne ukončené a zapísané do katastra nehnuteľností.

V súčasnosti spracovávame jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) v obci Jablonové a pripravujeme podklady pre ďalšie takého projekty.

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Jablonové

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) Jablonové

V obci Jablonové boli povolené jednoduché pozemkové úpravy rozhodnutím Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor č.OÚ-MA-PLO/2017/539/310/Ze zo dňa 13.9.2017.

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk