Pozemkové úpravy

V obci Jablonové boli povolené jednoduché pozemkové úpravy rozhodnutím Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor č.OÚ-MA-PLO/2017/539/310/Ze zo dňa 13.9.2017. Dôvodom sú podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích pomeroch (§2 ods.1 písmeno b) zákona č.330/1991Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon).

Vzhľadom na veľkú rozdrobenosť pozemkov, potrebu usporiadania pozemkov a vlastníckych pomerov v danej lokalite je cieľom vypracovania projektu pozemkových úprav racionálne a efektívne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva.

Žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav podal AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.. spracovateľom jednoduchých pozemkových úprav je naša spoločnosť TEKDAN spol. s r.o. zastúpená zodpovedným projektantom Ing.Irenou Hurníkovou.  

 

Kontakt na spracovateľa TEKDAN spol. s r.o.: 

mobil: 0902 726 163
e-mail: ppu22@mail.telekom.sk 
www.tekdan.sk 

Správnym orgánom je Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A,  Malacky, tel.č.: 034/7971294.

Predmetom riešenia sú extravilánové pozemky v západnej časti katastrálneho územia o výmere 552ha – ide o tzv. obvod jednoduchých pozemkových úprav (vid. grafické zobrazenie Obvod JPU).

Ide o časovo náročný proces, pričom celková dĺžka trvania sa odhaduje na dva roky. Spracovanie je rozdelené na etapy a pod etapy, ktoré na seba nadväzujú. 

Etapa Podetapa Názov etapy Orientačný - predbežný termín
1 Úvodné podklady projektu JPÚ
1a 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa 31.5.2018
1a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
1a/3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav
1b 1b/1 Ocenenie pozemkov (aktualizácia areálov BPEJ, znalecké posudky) a mapa hodnoty 30.6.2018
1b/2 Register pôvodného stavu (RPS) 31.7.2018
1c 1c Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ (VZFUÚ) 15.9.2018
2 Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ
2a 2a Zásady umiestnenia nových pozemkov 28.2.2019
2b 2b Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení
2c 2c/1 Aktualizácia registra pôvodného stavu 30.9.2019
2c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
3 Vykonanie projektu JPÚ
3a 3a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 31.1.2020
3b 3b Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu JPÚ 28.2.2020
3a 3a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 31.1.2020
3b 3b Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu JPÚ 28.2.2020
3c 3c/1 Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 30.4.2020
3c/2 Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním pre zápis projektu JPÚ do KN

Priebežne vás budeme informovať o stave prác a priebehu celého konania.

Oznamy


Pridané 23.3.2018
 
V súčasnosti začali práce na prvej etape 1a (1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa, 1a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav, 1a/3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav). Ide najmä o geodetické meračské a spracovateľské práce, kde v priamo v teréne sa zriadia geodetické základy (bodové pole) potrebné pre ďalšie meračské práce. Overí sa priebeh hranice obvodu JPÚ, v rámci mapovania polohopisu sa vyšetria druhy pozemkov, zamerajú sa existujúce prvky v území a vytvorí sa výškopisná sieť bodov. Sú to všetko nevyhnutné podklady pre spracovanie ďalších etáp pozemkových úprav.
 
Z dôvodu vykonávania uvedených geodetických prác sa budú v priebehu mesiacov marec až máj pohybovať pracovníci našej spoločnosti TEKDAN spol. s r.o. v riešenom území.
 
Pridané január 2018
 
Etapa 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa

V rámci spracovania etapy 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa bolo overených 10 pôvodných bodov bodového poľa z dokumentácie katastrálneho odboru Okresného úradu Malacky a z Geodetického a kartografického ústavu (Geoportál). Bodové pole sme doplnili o 16 nových bodov PPBP. Použitá bola trvalá stabilizácia – Geoharpon, v jednom prípade klincová značka. Vyhotovili sme geodetické údaje a prehľadnú situáciu bodového poľa pre účely JPÚ Jablonové. Výsledná dokumentácia bola úradné overená a dňa 13.6.2018 odovzdaná správnemu orgánu.

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk