SÚRNE OZNÁMENIE: 

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa ruší prerokovanie a odsúhlasenie návrhu nového usporiadania vašich pozemkov v rámci sceľovania pozemkov jednoduchými pozemkovými úpravami v obci Jablonové, ktoré sa malo konať v priebehu marca a apríla 2020 v priestoroch Denného centra v Jablonovom.

O ďalšom postupe a nových termínoch na prerokovanie budete včas informovaný prostredníctvom Okresného úradu, pozemkový a lesný odbor Malacky.

 

     V obci Jablonové boli povolené jednoduché pozemkové úpravy rozhodnutím Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor č.OÚ-MA-PLO/2017/539/310/Ze zo dňa 13.9.2017. Dôvodom sú podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích pomeroch (§2 ods.1 písmeno b) zákona č.330/1991Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon).

      Vzhľadom na veľkú rozdrobenosť pozemkov, potrebu usporiadania pozemkov a vlastníckych pomerov v danej lokalite je cieľom vypracovania projektu pozemkových úprav racionálne a efektívne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva.

     Žiadosť o vykonanie jednoduchých pozemkových úprav podal AGROSPOL JABLONOVÉ, a.s.. spracovateľom jednoduchých pozemkových úprav je naša spoločnosť TEKDAN spol. s r.o. zastúpená zodpovedným projektantom Ing.Irenou Hurníkovou.  

  

Kontakt na spracovateľa TEKDAN spol. s r.o.: 

mobil:   0902 726 163
e-mail: ppu22@mail.telekom.sk 
www.tekdan.sk 

Správnym orgánom je Okresný úrad Malacky, pozemkový a lesný odbor, Záhorácka 2942/60A,  Malacky, tel.č.: 034/7971294.

Predmetom riešenia sú extravilánové pozemky v západnej časti katastrálneho územia o výmere 552ha – ide o tzv. obvod jednoduchých pozemkových úprav (vid. grafické zobrazenie Obvod JPU).

     Ide o časovo náročný proces, pričom celková dĺžka trvania sa odhaduje na dva roky. Spracovanie je rozdelené na etapy a pod etapy, ktoré na seba nadväzujú. 

Etapa Podetapa Názov etapy Orientačný - predbežný termín
1 Úvodné podklady projektu JPÚ
1a 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa 31.5.2018
1a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav
1a/3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav
1b 1b/1 Ocenenie pozemkov (aktualizácia areálov BPEJ, znalecké posudky) a mapa hodnoty 30.6.2018
1b/2 Register pôvodného stavu (RPS) 31.7.2018
1c 1c Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÚ (VZFUÚ) 15.9.2018
2 Návrh nového usporiadania pozemkov v obvode projektu JPÚ
2a 2a Zásady umiestnenia nových pozemkov 28.2.2019
2b 2b Plán spoločných a verejných zariadení a opatrení
2c 2c/1 Aktualizácia registra pôvodného stavu 30.9.2019
2c/2 Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu
3 Vykonanie projektu JPÚ
3a 3a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 31.1.2020
3b 3b Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu JPÚ 28.2.2020
3a 3a Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní 31.1.2020
3b 3b Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov v teréne v obvode projektu JPÚ 28.2.2020
3c 3c/1 Aktualizácia RPS a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu 30.4.2020
3c/2 Rozdeľovací plán vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním pre zápis projektu JPÚ do KN

Priebežne vás budeme informovať o stave prác a priebehu celého konania.

 

Oznamy

Pridané 23.3.2018
 
     V súčasnosti začali práce na prvej etape 1a (1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa, 1a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav, 1a/3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu projektu pozemkových úprav). Ide najmä o geodetické meračské a spracovateľské práce, kde v priamo v teréne sa zriadia geodetické základy (bodové pole) potrebné pre ďalšie meračské práce. Overí sa priebeh hranice obvodu JPÚ, v rámci mapovania polohopisu sa vyšetria druhy pozemkov, zamerajú sa existujúce prvky v území a vytvorí sa výškopisná sieť bodov. Sú to všetko nevyhnutné podklady pre spracovanie ďalších etáp pozemkových úprav.
 
     Z dôvodu vykonávania uvedených geodetických prác sa budú v priebehu mesiacov marec až máj pohybovať pracovníci našej spoločnosti TEKDAN spol. s r.o. v riešenom území.
 
Pridané január 2019
 
Etapa 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa
 

     V rámci spracovania etapy 1a/1 Zriaďovanie bodov podrobného polohového bodového poľa bolo overených 10 pôvodných bodov bodového poľa z dokumentácie katastrálneho odboru Okresného úradu Malacky a z Geodetického a kartografického ústavu (Geoportál). Bodové pole sme doplnili o 16 nových bodov PPBP. Použitá bola trvalá stabilizácia – Geoharpon, v jednom prípade klincová značka. Vyhotovili sme geodetické údaje a prehľadnú situáciu bodového poľa pre účely JPÚ Jablonové. Výsledná dokumentácia bola úradné overená a dňa 13.6.2018 odovzdaná správnemu orgánu.

Pridané júl 2019
 

Etapa 1a/2 Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav a  1a/3 Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu 

     Dňa 16.05.2018 sa uskutočnilo zasadnutie komisie na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne pre projekt JPÚ Jablonové v zmysle pozvánky Okresného úradu Malacky, pozemkový a lesný odbor.

     Komisii predchádzalo vyšetrenie hranice obvodu pozemkových úprav z prípravného konania, pri ktorom sme hranicu vytýčili, overili a podľa potreby zamerali. Na základe uvedeného sme zistili nesúlady v priebehu hranice, ktoré sa komisionálne posúdili a zároveň sme navrhli 26 význačných lomových bodov na hranici obvodu projektu JPÚ Jablonové na trvalú stabilizáciu. Body sú vybrané tak, aby po ich osadení neprekážali hospodáreniu na pozemkoch

     V rámci spracovania etapy „Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav“ sa vykonalo vyšetrenie a zameranie skutočného stavu v teréne na podklade katastrálnej mapy doplnenej o údaje z porastovej mapy na lesných pozemkoch (Lesný hospodársky celok Bažantnica a Lozorno) a na podklade ortofotomapy.       Predmetom mapovania boli všetky prvky polohopisu a to najmä priebeh hraníc druhov pozemkov, dopravné a vodné stavby, inžinierske siete - povrchové znaky, ostatné stavby, užívacie hranice, význačné terénne útvary ako aj ďalšie prvky polohopisu potrebné pre projektovanie pozemkových úprav.

     Meračské práve boli vykonané na ploche 552ha geodetickými metódami merania v priebehu mesiaca marec až máj 2018.

Etapa 1b/1 Ocenenie pozemkov a mapa hodnoty (cenová mapa)

      Práce na etape 1b/1 Ocenenie pozemkov (aktualizácia areálov BPEJ, znalecké posudky) a mapa hodnoty prebiehali v období máj a jún 2018.

     Ocenenie nelesných plôch sa vykonáva na podklade máp bonitovaných pôdnoekologických jednotiek – BPEJ. Zdrojová mapa BPEJ nám bola poskytnutá katastrálnym odborom v Malackách. Následne výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave vykonal aktualizáciu hraníc a kódov bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek s využitím výsledkov z terénneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil 31.5.2018, pričom bolo odobraných 11 pôdnych sond na detailnejší rozbor.

     Pre ocenenie lesných plôch a porastov na nich bol spracovaný znalecký posudok č.25/2018 vypracovaný znalcom v odbore Lesníctvo, odvetvie Odhad hodnoty lesov

     Pri ocenení pozemkov a porastov sa postupovalo podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.38/2005 Z.z. O určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav. Vychádzalo sa z:

 • komisionálne odsúhlasených druhov pozemkov
 • aktualizovaných hraníc a kódov BPEJ v obvode projektu pozemkových úprav
 • platného lesného hospodárskeho plánu
 • údajov o cene lesných pozemkov a porastov na nich určených znaleckým posudkom
 • sadzieb pre poľnohospodársku pôdu a ostatnú plochu podľa BPEJ (Vyhláška č.38/2005 Z.z., príloha č.1)

    Získali sme 28 rôznych jednotkových hodnôt pôdy za 1m2 pôdy a to od 0.0133EUR/m2 do 0.3817EUR/m2.

Etapa 1b/2 Register pôvodného stavu (RPS)

     Register pôvodného stavu je zoznam a zobrazenie všetkých pozemkov alebo ich častí v obvode jednoduchých pozemkových úprav JPÚ Jablonové, s výmerami a druhmi pozemkov stanovenými pri účelovom mapovaní polohopisu. Register pôvodného stavu sa skladá z písomnej a grafickej časti, ktoré spolu tvoria operát registra pôvodného stavu. Účelom zostavenia registra pôvodného stavu je získať v obvode jednoduchých pozemkových úprav prehľad o pozemkoch a vlastníckych vzťahoch k nim, ako aj oboznámiť jednotlivých účastníkov o stave, s čím vstupujú do riešenia v rámci pozemkových úprav.  

     Pri zostavení Registra pôvodného stavu sme vychádzali z údajov katastra ku 5.10.2018.

     Dňa 10.10.2018 sa uskutočnilo 2. zasadnutie predstavenstva Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Jablonové, ktorého predmetom boli informácie ohľadne registra pôvodného stavu a ocenenia pozemkov JPÚ Jablonové

Štatistické hodnoty o území:

 • Výmera katastrálneho územia: 13 182 180m2
 • Výmera v obvode jednoduchých pozemkových úprav (grafická): 5 504 145m2
 • Výmera v obvode jednoduchých pozemkových úprav (písomná z LV): 5 505 734m2
 • Hodnota pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav: 788 857EUR
 • Hodnota pozemkov s porastom v obvode projektu pozemkových úprav: 1 002 336EUR
 • Počet parciel vstupujúcich do RPS: 5380ks
 • Počet parciel C-KN (majetkovoprávne usporiadané) – 123ks
 • Počet parciel určeného operátu UO (pôvodné) – 5257ks
 • Priemerná výmera parcely podľa RPS – 10ha (pomer výmera obvodu projektu PÚ a počet parciel t.j.550/5380)
 • Priemerný počet spoluvlastníkov k parcele podľa RPS – 85 (pomer počet spoluvlastníckych vzťahov a počet parciel t.j.26100/5380)
 • Priemerný počet parciel na jedného vlastníka – 4.35 (pomer počet parciel a počet vlastníkov t.j.5380/1236)
 • Počet vlastníkov vstupujúcich do RPS: 1236osôb

1c Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu JPÍ (VZFUÚ)

     Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia vychádzajú z objektívnych daností, ktorými sú prírodné podmienky, stav zastúpenia skutočných (reálnych) druhov pozemkov ako aj zohľadnenie iných podkladov. Pri spracovaní sa využili údaje z dostupných dokumentov a to ÚPN obce Jablonové, ÚPN VÚC Bratislavský kraj, GNÚSES, RÚSES - okres Bratislava vidiek, Atlas SSR, Atlas krajiny Slovenskej republiky, Geologická mapa SR, areály BPEJ, Program starostlivosti o lesy, Mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody SR a i.. Ďalej boli  použité údaje spracované v predchádzajúcich etapách JPÚ Jablonové ako aj podklady a vyjadrenia od dotknutých organizácií (Západoslovenská distribučná, a.s., Slovenský plynárenský priemysel – distribúcia, a.s., Slovak Telecom, a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Hydromeliorácie, š.p., SVP š.p., odštepný závod Bratislava, Železnice Slovenskej republiky, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, Regionálne cesty Bratislava a.s., Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Bratislave, Národné lesnícke centrum Zvolen, Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie).

      Dňa 10.10.2018 a 22.10.2018 sa uskutočnilo zasadnutie predstavenstva Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Jablonové, ktorého predmetom bolo prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode JPÚ vrátane návrhu kostry cestnej siete.

     Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia rámcovo definujú plochy v obvode projektu pozemkových úprav z hľadiska ich nového určenia, vytvárajú komunikačnú, vodohospodársku a ekologickú kostru a sú východiskom pri spracovaní ďalších etáp JPÚ (plán verejných a spoločných zariadení a opatrení, zásady pre umiestnenie nových pozemkov).

2a Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

     Pri spracovaní sme vychádzali z úvodných podkladov a to hlavne z registra pôvodného stavu a všeobecných zásad funkčného usporiadania územia. Cieľom zásad je stanoviť jednoznačné pravidlá pre vykonávanie zmien v usporiadaní vlastníckych vzťahov tak, aby boli vytvorené predpoklady pre racionálne priestorové usporiadanie  pozemkového vlastníctva v obvode projektu pozemkových úprav v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability, funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.

     Riešené územie (obvod JPÚ) sme rozdelili na menšie ucelenejšie časti tzv. projekčné bloky (1 až 10), ktoré budú použité ako východisko pri stanovení pravidiel sceľovania pozemkov. Tieto projekčné bloky sa podľa potreby rozdelili ešte na menšie homogénnejšie plochy.

     V rámci tvorby návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov sa postupne spracovávali a vyhodnocovali návrhy všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v nadväznosti na ich spätosť s prírodnými podmienkami, na vlastnícke vzťahy z registra pôvodného stavu a na nároky a požiadavky účastníkov pozemkových úprav. Spracoval sa prvotný návrh zásad, ktorý sa prerokoval na 3. zasadnutí predstavenstva združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Jablonové dňa 19.2.2019 na Obecnom úrade v Jablonovom.

     Následne v priebehu apríl až jún 2019 prebiehalo individuálne prerokovanie a upresnenie požiadaviek a návrhov vlastníkov na určenie nových pozemkov v priestoroch Denného centra v Jablonovom, prípadne v kancelárií spracovateľa TEKDAN spol. s r.o. v Bratislave na základe zaslaných pozvánok Okresným úradom Malacky, pozemkový a lesný odbor (§11 ods.18 zákona č.330/91Zb.). Účasť na prerokovaní predstavuje 78% z pozvaných vlastníkov t.j. 419 vlastníkov sa osobne zúčastnilo, prípadne splnomocnilo zástupcu. Zúčastnení vlastníci sa zapísali do prezenčnej listiny a s každým sa spísal záznam o prerokovaní, ktorého kópia bola vždy odovzdaná vlastníkovi. Všetky dokumenty spísané s vlastníkmi sú súčasťou tohto elaborátu a budú podkladom pre tvorbu výsledného rozdeľovacieho plánu.

    Finálny návrh zásad umiestnenia nových pozemkov sa pred jeho zverejnením opakovane prerokoval, spresnil a doplnil na 4. zasadnutí predstavenstva združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav Jablonové dňa 11.6.2019 na Obecnom úrade v Jablonovom.

     Samotné Zásady umiestnenia nových pozemkov pozostávajú z textovej časti (jednotlivé body zásad) a k tomu grafickej - mapovej časti. V prvom rade vychádzajú zásady zo zákona o pozemkových úpravách 330/91 Zb. v znení neskorších predpisov a sú doplnené o zásady a pravidlá konkrétne pre riešené územie.

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk