Spoločnosť TEKDAN, spol. s r.o. vznikla v roku 1992 so zameraním sa na geodetické a kartografické činnosti, projektovanie pozemkových úprav, poradenstvo a konzultácie v oblasti softwaru a hardwaru a automatizovaného spracovania dát ako aj predaj softwaru.

Je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I a evidovaná v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie SR.
 
Dlhé roky sa snažíme o zabezpečenie kvalitného podnikového manažmentu a projektového riadenia. Od 21.11.2017 sme držiteľmi certifikátu systému manažérstva kvality spoločnosti ISO 9001:2015 pre geodetické činnosti a projektovanie pozemkových úprav.
 
Našim hlavným zameraním boli v minulosti registre obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) a projekty pozemkových úprav (PPÚ). Od roku 1996 sme spracovali a podieľali sa na prácach na viac ako 40 komplexných projektov pozemkových úprav, ktoré boli úspešne ukončené a zapísané do katastra nehnuteľností.
 
V súčasnosti ponúkame geodetické a kartografické práce a to v oblasti katastra nehnuteľností, investičnej výstavby, inžinierskej geodézie a aj práce pri tvorbe a tlači pasportov a tematických máp. Od roku 2016 sme obchodným partnerom pre mapový informačný systém CLEERIO.
 
Máme zriadené dve dlhodobé pracoviská a to v Bratislave a v Žiari nad Hronom a teda poskytujeme služby na západnom ako aj na strednom Slovenku. Naša hlavná činnosť je sústredená najmä v okrese Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica a okolie.
Vďaka našej spolupráci s partnerskými spoločnosťami vo východoslovenskom regióne sa naše pôsobenie rozširuje aj na východné Slovensko.
 
Naši pracovníci sú držiteľmi oprávnenia autorizovaný geodet a kartograf podľa §6 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. a oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa vyhlášky MPVŽ SR č.155/1992 Zb.

 

Certifikáty

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk