• pozemkové úpravy
 • geometrické plány
 • vytyčovanie vlastníckych a užívacích hraníc pozemkov
 • výkupové elaboráty
 • prehľady vlastníckych vzťahov, registre vlastníkov
 • polohopisné a výškopisné merania pre projektovú činnosť
 • meranie a spracovanie profilov
 • vytyčovanie stavebných objektov
 • porealizačné zameranie objektov
 • merania skutočného stavu objektov
 • zákresy a merania inžinierskych sietí
 • spracovanie pasportov komunikácií, cintorínov a i.
 • vektorizácia mapových podkladov
 • tvorba a tlač tematických máp
 • mapový informačný systém CLEERIO
 • odborné poradenstvo

TEKDAN, spol. s r.o.
Björnsonova 3
Bratislava 811 05

Ing.Irena Hurníková
riaditeľka spoločnosti
Tel: 0903 415 747


Geodeti
Tel: 0903 753 541
E-mail: info@tekdan.sk